Архив на: admin

Водовземане при особени условя

Водовземане при особени условя – плитки планински реки

При естествена дълбочина на речната вода в минимални количества се получава невъзможност за правилно разположение на водовземното съображение. Такова с необходими и подходящи водоприемни отвори е трудно да бъде изпълнено водовземане. Прибягва се към специални мерки, направа на преградни съоръжения, конструкции за осигуряване на необходимата дълбочина.

Водовземане със събирателни и водоприемни конструкции.

За целите на водоснабдяването такава преградни стени и съоръжения се строят предимно в горното течение на реките, където водното колебание есе изразява в резки  изменения на скоростите оттичащи се води. Това е по-силно изразено при краткотрайни валежи, когато стават завличания на големи наноси. Обратното през сухите месеци  на лятото водата рязко спада и дълбочината им намалява. В резултат се налага да се вземат особени мерки, като се приемат подходящи схеми на конструкции и видоизмени съоръжения. В борбата с наносите, се налага винаги да се предвиждат пясъкосъбиратели или други специални водоносни съоръжения. И водоприемни конструкции.

водовземане

В по-голяма част от годината дълбочината на реката е малка, поради което много пъти се използват специалниконструкции, това са т. нар. придънни водовземни съоръжения с утаители и пясъкосъбиратели.

Този тип съоръжения се построяват на места, където водата се добива от много плитки подземни потоци на водопланински каскади. Този тип на водохващане се оказва много подходящ за хижи и места разположени в планински райони.

Подобни съоръжения са практични при водохващане на малки водни количества (до 10-12 л/сек.) от планински потоци. Поддържането им е лесно и става, чрез почистване от затлачване на горния пласт пясък при всеки дъжд, както и при генерално почистване през есента, след листопад или през пролетта след разтапяне на снегове и ледници.

Подобряване качествата на водата – методи за пречистване на водите

Добитата от кладенци, сондажи и други водоизточници вода трябва да бъде пречистена преди употреба. Това независимо начина на приложение и това дали ще се ползва за питейни нужди или само за бита. Всяка вода съдържа примеси, които трябва да бъдат взети под внимание. Най-голямо такова се обръща, ако се планира добитата вода да се ползва за пиене.

Във всички случаи, когато качествата на водата не отговарят на известни норми и стандарти тя е негодна за използване.

Изискванията, по които трябва да отговаря водата, използвана от потребителите се определя от съответен стандарт или норми и условия за проектиране.

Според тези изисквания водата, която се разполага в близост до водоносния обект, може да се окаже непригодна за използване без предварителна обработка.

Главните начини за пречистване и за подобряване на качествата на водата не отговарят на изискванията и тя трябва да се пречисти.

Видове пречистване на вода.

  1. Избистряне на водата – тук става дума за избистряне, чрез отстраняване на мътността, в резултат на плаващи във водата, неразтворени неорганични и органични (супстензии) вещества.
  2. Отстраняване на лош вкус и мирис – лошият вкус се изразява в горчиво, кисело, солено. Това често се дължи на силно минерализиране. Лошата миризма е в резултат на примеси с блатни вещества и водорасли.
  3. Обезцветяване на водата – това е обезцветяване на водата, поради хумусни и други оцветяващи вещества, както и при колоидно разтворени вещества.
  4. Обеззаразяване на водата – тук се изисква отстраняване на всички вредни бактерии от водата. Такива могат да доведат до заболявания и по-конкретно тези, които предизвикват проблеми и дискомфорт със стомашно-чревния тракт, коремен тиф, дезинтерия и др.
  5. Подобряване на химическите качества на водата – тук се налага намаляване твърдостта на водата, обезжелезяване, обезмагнитяване и отстраняване на активния въглероден двуокис и др.

Всички тези мерки е важно да бъдат предприети, за да бъде годна за използване добитата вода. Независимо от това какъв е източника – дъждовни води, топене на снегове, подпочвени води и пр.

 

Сондаж за вода – Как се намира вода с рамка

Сондаж за вода в страната и как се намира вода с рамка

Много често търсенето на водна жилка за водни кладенци се извършва по най-различни начини. Това са методи за сондаж за вода открити още в древността. Те определят водното течение. Преди да се впуснете в приключение ще трябва да подготвите рамка, която представляват сегменти от алуминиева тел с дължина около 40 cm. Двете жички трябва да са от мед и техните краища да се разполагат на около 10 cm огънати под прав ъгъл.

Смята се, че най-добрият начин да се разположат е успоредно една на друга. Жицата в тръбите трябва да е абсолютно лесна да се върти. Точно както на рамката може да се използва вилица за целта клонка от калина, върба или леска вършат идеална работа, могат да се ползват и пластмасови тръбички. Рамки са малки парчета от алуминиева тел, свити под прав ъгъл След това се извършват следните стъпки:

Определя се позицията на компаса, посоките на света и да се маркират на територията на секцията. Във всяка ръка вземете по една от двете рамки. Лактите са притиснати към предмишниците директен успоредно на земята, така че рамката се е превърнала в продължение на ръцете. Бавно преминете през територията на площадката, от север на юг и след това от изток на запад. В място, където има подземен воден поток, рамката ще се движи и пресича. Това мястото, трябва да се отбележи с колче. Като се има предвид, че водата обикновено се появява под формата на оригинален дневна с намирането на една точка, ние определяме цялото водното течение.

Внимавайте за правилното изпълнение на търсенето.

За да направите това правилно операция се извършва няколко пъти, всеки път, маркирайте с колче на мястото, където преминава рамката. Определете силата и дълбочината на възникване на водното течение. Ние си представим, че гмуркане до дълбочина от собствения си растеж, а след това по две, три или повече от тези разстояния. Първият период от време реагира на горната граница на вода вена, а вторият – на дъното.

Сондаж за вода е практично решение за подаване на вода в страната и обработваемата земя. Техниките за независимо търсене на подземни водното течение ще определят наличието на вода в района и ще помогнат да се реши възможното подреждането на системата. Но не разчитайте твърде много на тях, защото всички тези методи, са свързани с много общи отговори на въпроси. Абсолютна точност може да получите, когато потърсите специалисти за откриване и прокопаване на кладенци и сондажи след точно откриване на водоносни вени. Те могат да дадат и ясна представа какво може да се очаква от вододобива – дълбочина, възникване и мощност.

Сонда за вода – Подпочвени води

Сонда за вода и какво представляват подпочвените води

Представете си една картина на деца от средата на миналия век, които струпани около ръчна водна помпа (сонда за вода) се радват на магията, която се случва. Всъщност в днешния съвременен свят, дори за най-малките не е чудо това как водата достига до домовете ни. Рядко си даваме равносметка, че в подземните водоносни пластове под повърхността на земята се крият огромни количества вода. В действителност, има сто пъти повече вода в земята, отколкото е във всички световни реки и езера. Тази вода в България се добива със сонда за вода от Евросонда.Ком – Дълбочинни сондажи.

Някои води в основата на земната повърхност се разполагат почти навсякъде, под хълмове, планини, равнини и пустини. Тя невинаги е достъпна или достатъчна за използване на свежа питейна вода. Такава рядко може да бъде доставена на трапезата ни без пречистване и редица преработки. Дори понякога е трудно да се намери, измери или опише. Тази вода може да се появи в близост до земната повърхност, като в блато, или може да се намира на много стотици метри под повърхността, като в някои сухи райони.

Водата в много плитки дълбочини може да бъде на умерена дълбочина, но може да има и 100 годишна история. Подпочвените води на голяма дълбочина и на дълги разстояния от местата за влизане, могат дори да са на няколко хиляди години.

Подземните води са част от водния цикъл.

Някои са в резултат от валежи, други инфилтрирани в земните недра. В частта, която продължава надолу през почвата, докато достигне до скален материал е наситена е от подпочвени води. Водата в наситената система на подземните води се движи бавно и в крайна сметка може да се освободи в потоци, езера и океани.

В една опростена схема може да се пресъздаде картина как земята се насища с вода. В най-повърхностния си слои до земната кора тя е може да бъде мокра до известна степен, но да не остане наситена. Пръстта и скалата в тази ненаситна зона съдържат въздух и малко вода и подпомагат на растителността на Земята. Наситеният зоната с вода има количества, които запълват малките пространства (пори), между скалните частици и пукнатините на скалите.

Защо има подпочвени води?

Няколко важни фактори са отговорни за съществуването на подземните води:

Гравитацията дърпа вода към центъра на Земята, а това означава, че водата на повърхността ще се опита да проникне в земята под нея.

Скалите

Скалата под повърхността на Земята е най-здравата основа. Ако всяка скала се състои от плътен материал като твърд гранит, а след това дори гравитацията ще е трудна да дърпа водата надолу. Но земната скала се състои от много видове скали, като пясъчник, гранит и варовик. Всички те са с различни количества празни пространства в тях, където подземните води се натрупват. В някои пукнатини на скалите също може да се създаде джоб, където могат да се пълнят с вода. Ако има скала от варовик, той се разтварят с водата, което води до по-големи кухини, които се пълнят с вода.

Някои слоеве имат скали, които са по-порести, отколкото други и тук водата трябва да се движи по-свободно (по хоризонтален начин) по земята. Понякога при изграждане на път, слоевете се разкриват чрез съкращения в движението и водата може да се просмуква чрез експонирани слоеве.

Гравитацията не тегли вода по целия път до центъра на Земята. Дълбоко в основата има скални пластове, направени от плътен материал, като например гранит или материал, който трудно прониква, като глина. Тези слоеве могат да бъдат под порьозните скални слоеве и по този начин действието за достигане до подземни води е ограничено, забавено вертикално. Предвид факта, че така за водата е по-трудно да отиде по-дълбоко, тя е склонна да се обедини в порестите слоеве и да тече в по-хоризонтална посока през водоносния хоризонт към откритата повърхност, като река.

Намерете достатъчно количество вода със сонда за вода

Визуализирайки всичко казано до тук може да изглежда така пример: поставете две гъби една върха друга. Налейте вода най-отгоре, ако тя проникне през горната гъбата в долния гъбата, значи сте налели достатъчно количество.

Ако сте спрели добавяне на вода, в началото на гъбата, тя ще изсъхне, тъй като водата се стича от долната гъбата и така горната ще изсъхнат прекалено. Сега, поставете парче от пластмасова обвивка между гъбите, създайте своя „ограничаващ слой“. Сега, когато се излива водата върху горната гъба, тя ще се просмуче надолу, докато се удари в найлоновата опаковка. Горната гъбата ще стане наситена и когато водата достигне пластмасовата обвивка, няма да бъде в състояние да проникне във втората гъба. Вместо това, тя ще започне да тече настрани и излиза в краищата на гъбата (хоризонталния поток на подземните води). Това се случва на и под земната повърхност през цялото време и е важна част от водния цикъл.

Сондажи на вода в страната – изграждане и пробив

Сондажи за вода в страната – изграждане 0878 32 81 81

Сондажи за вода в страната и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората. Още малко преди средата на миналия век започва развитието на множество градски райони в страната, селски райони и промишлени зони. За всички тях от изключително значение е вододобивът.

Днес благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, водобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пример за това е безводна Добруджа, където стотици села са снабдени с вода.

Водоснабдителната проучвателна техника е тясно свързана със сондажното дело. Извършват се редица хидрогеоложки изследвания над подземните води и най-вече тези, до които се достига със сондажи.

В зависимост от целите, с които се извършват сондажни пробиви, дълбочината им може да достига от няколко десетки метра, до няколко хиляди метра.

Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. са дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи биват:

  • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
  • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
  • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от обрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два начина на разрушаване – ударен и въртелив.

Ударният метод представлява  разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета.

Въртеливият метод е когато почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпата.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Според начина на разрушаване и изхвърляне на почвата от пробива, съществуват два начина на сондиране – машинен и ръчен.

Ръчното сондиране на вода от своя страна се поделя на ударно и въртеливо. Машинното сондиране на вода бива ударно щрангово; ударно въжено; въртеливо ядково; въртеливо роторно (безядково).

Зад всички познати и недотам методи за добив над вода, днес стоят инженери, техници и работници по проектантски и строителни организации, както и хората работещи по експлоатация на водопроводите.

Днес могат да се намерят и много добри специалисти по сондиране на вода и вододобив, чрез кладенци на частно, които да гарантират достигане до най-добрата жилка вода и в най-безводния регион.

Специфика на ръчното сондиране

Сондажи за вода в Страната – 0878 32 81 81

Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода.

Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за вода и техническата му част:

Ръчното сондиране на вода се прилага при направа на сондажи с диаметър не повече от 200-250 мм. Дълбочината на подобни сонди достига 60-70 м., а в изключителни случаи до 100 м.

При плитки сондажни пробиви и в мека почва с диаметър до 140 мм и дълбочина до 10 м. се използва земната сонда.

Земната сонда представлява устройство за пробив в почвата, която намира широко приложение при пробиване на песъчливо-глинести почви, сухи пясъци, песъчливо-глинести почви без чакъл, валуни, льос, глина. Тя не е подходяща за чакълесто-конгломератни почви. При работа в суха почва се препоръчва при сондирането да се налее вода.

При недълбоки пробиви с малки диаметри се прилага въртеливо ръчно сондиране. Такова показва добри резултати в меки и зърнести почви с дълбочина до 20 м. На всеки 0,3-0,4 м, пробивният инструмент се изважда, за да се почисти, след което отново се спуска в пробива. За правилно сондиране е необходимо в пробива предварително да се сипва около 1 литър вода.

Видовете ръчно сондиране бива:

Ударно ръчно сондиране – прилага се в твърди почви на дълбочина до 30-40 м. При направа на пробив в меки почви с малък диаметър, но на по-голяма дълбочина (до 30 м.) се употребява обикновено лъжичковдна или спираловидна сонда.

Лъжичковдна сонда за вода – представлява кух инструмент от стомана с цилиндър с широк прорез по цялата дължина. Долният край на цилиндъра от дясно завършва с извито острие, а в лявата част с хоризонтална изпъкналост. Употребява се в глинести и сухи песъчливи почви, както и при леки и песъчливи глини.

Спираловидна сонда – по същността си представлява свредел за дърво. Долният край на сондата има две остриета разположени като опашка на риба. Тази сонда се използва широко при пробиване на плътни глини и песъчливи глини. Спираловидната сонда работи доста бързо. В сравнение с лъжичковидната сонда има недостатък, които се изразява в това, че при изваждане не задържа почвата и я изпуска обратно в пробива.

Тази сонда се използва и за разбиване на почвата, преди да се приложат другите две сонди.

При сондаж на вода в твърди почви се изпилват специални сондажни длета, които също се делят на видове.