Архив на категория: Евросонда

Водовземане при особени условя

Водовземане при особени условя – плитки планински реки

При естествена дълбочина на речната вода в минимални количества се получава невъзможност за правилно разположение на водовземното съображение. Такова с необходими и подходящи водоприемни отвори е трудно да бъде изпълнено водовземане. Прибягва се към специални мерки, направа на преградни съоръжения, конструкции за осигуряване на необходимата дълбочина.

Водовземане със събирателни и водоприемни конструкции.

За целите на водоснабдяването такава преградни стени и съоръжения се строят предимно в горното течение на реките, където водното колебание есе изразява в резки  изменения на скоростите оттичащи се води. Това е по-силно изразено при краткотрайни валежи, когато стават завличания на големи наноси. Обратното през сухите месеци  на лятото водата рязко спада и дълбочината им намалява. В резултат се налага да се вземат особени мерки, като се приемат подходящи схеми на конструкции и видоизмени съоръжения. В борбата с наносите, се налага винаги да се предвиждат пясъкосъбиратели или други специални водоносни съоръжения. И водоприемни конструкции.

водовземане

В по-голяма част от годината дълбочината на реката е малка, поради което много пъти се използват специалниконструкции, това са т. нар. придънни водовземни съоръжения с утаители и пясъкосъбиратели.

Този тип съоръжения се построяват на места, където водата се добива от много плитки подземни потоци на водопланински каскади. Този тип на водохващане се оказва много подходящ за хижи и места разположени в планински райони.

Подобни съоръжения са практични при водохващане на малки водни количества (до 10-12 л/сек.) от планински потоци. Поддържането им е лесно и става, чрез почистване от затлачване на горния пласт пясък при всеки дъжд, както и при генерално почистване през есента, след листопад или през пролетта след разтапяне на снегове и ледници.

Подобряване качествата на водата – методи за пречистване на водите

Добитата от кладенци, сондажи и други водоизточници вода трябва да бъде пречистена преди употреба. Това независимо начина на приложение и това дали ще се ползва за питейни нужди или само за бита. Всяка вода съдържа примеси, които трябва да бъдат взети под внимание. Най-голямо такова се обръща, ако се планира добитата вода да се ползва за пиене.

Във всички случаи, когато качествата на водата не отговарят на известни норми и стандарти тя е негодна за използване.

Изискванията, по които трябва да отговаря водата, използвана от потребителите се определя от съответен стандарт или норми и условия за проектиране.

Според тези изисквания водата, която се разполага в близост до водоносния обект, може да се окаже непригодна за използване без предварителна обработка.

Главните начини за пречистване и за подобряване на качествата на водата не отговарят на изискванията и тя трябва да се пречисти.

Видове пречистване на вода.

  1. Избистряне на водата – тук става дума за избистряне, чрез отстраняване на мътността, в резултат на плаващи във водата, неразтворени неорганични и органични (супстензии) вещества.
  2. Отстраняване на лош вкус и мирис – лошият вкус се изразява в горчиво, кисело, солено. Това често се дължи на силно минерализиране. Лошата миризма е в резултат на примеси с блатни вещества и водорасли.
  3. Обезцветяване на водата – това е обезцветяване на водата, поради хумусни и други оцветяващи вещества, както и при колоидно разтворени вещества.
  4. Обеззаразяване на водата – тук се изисква отстраняване на всички вредни бактерии от водата. Такива могат да доведат до заболявания и по-конкретно тези, които предизвикват проблеми и дискомфорт със стомашно-чревния тракт, коремен тиф, дезинтерия и др.
  5. Подобряване на химическите качества на водата – тук се налага намаляване твърдостта на водата, обезжелезяване, обезмагнитяване и отстраняване на активния въглероден двуокис и др.

Всички тези мерки е важно да бъдат предприети, за да бъде годна за използване добитата вода. Независимо от това какъв е източника – дъждовни води, топене на снегове, подпочвени води и пр.

 

Сондажи на вода в страната – изграждане и пробив

Сондажи за вода в страната – изграждане 0878 32 81 81

Сондажи за вода в страната и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората. Още малко преди средата на миналия век започва развитието на множество градски райони в страната, селски райони и промишлени зони. За всички тях от изключително значение е вододобивът.

Днес благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, водобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пример за това е безводна Добруджа, където стотици села са снабдени с вода.

Водоснабдителната проучвателна техника е тясно свързана със сондажното дело. Извършват се редица хидрогеоложки изследвания над подземните води и най-вече тези, до които се достига със сондажи.

В зависимост от целите, с които се извършват сондажни пробиви, дълбочината им може да достига от няколко десетки метра, до няколко хиляди метра.

Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. са дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи биват:

  • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
  • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
  • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от обрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два начина на разрушаване – ударен и въртелив.

Ударният метод представлява  разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета.

Въртеливият метод е когато почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпата.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Според начина на разрушаване и изхвърляне на почвата от пробива, съществуват два начина на сондиране – машинен и ръчен.

Ръчното сондиране на вода от своя страна се поделя на ударно и въртеливо. Машинното сондиране на вода бива ударно щрангово; ударно въжено; въртеливо ядково; въртеливо роторно (безядково).

Зад всички познати и недотам методи за добив над вода, днес стоят инженери, техници и работници по проектантски и строителни организации, както и хората работещи по експлоатация на водопроводите.

Днес могат да се намерят и много добри специалисти по сондиране на вода и вододобив, чрез кладенци на частно, които да гарантират достигане до най-добрата жилка вода и в най-безводния регион.

Специфика на ръчното сондиране

Сондажи за вода в Страната – 0878 32 81 81

Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода.

Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за вода и техническата му част:

Ръчното сондиране на вода се прилага при направа на сондажи с диаметър не повече от 200-250 мм. Дълбочината на подобни сонди достига 60-70 м., а в изключителни случаи до 100 м.

При плитки сондажни пробиви и в мека почва с диаметър до 140 мм и дълбочина до 10 м. се използва земната сонда.

Земната сонда представлява устройство за пробив в почвата, която намира широко приложение при пробиване на песъчливо-глинести почви, сухи пясъци, песъчливо-глинести почви без чакъл, валуни, льос, глина. Тя не е подходяща за чакълесто-конгломератни почви. При работа в суха почва се препоръчва при сондирането да се налее вода.

При недълбоки пробиви с малки диаметри се прилага въртеливо ръчно сондиране. Такова показва добри резултати в меки и зърнести почви с дълбочина до 20 м. На всеки 0,3-0,4 м, пробивният инструмент се изважда, за да се почисти, след което отново се спуска в пробива. За правилно сондиране е необходимо в пробива предварително да се сипва около 1 литър вода.

Видовете ръчно сондиране бива:

Ударно ръчно сондиране – прилага се в твърди почви на дълбочина до 30-40 м. При направа на пробив в меки почви с малък диаметър, но на по-голяма дълбочина (до 30 м.) се употребява обикновено лъжичковдна или спираловидна сонда.

Лъжичковдна сонда за вода – представлява кух инструмент от стомана с цилиндър с широк прорез по цялата дължина. Долният край на цилиндъра от дясно завършва с извито острие, а в лявата част с хоризонтална изпъкналост. Употребява се в глинести и сухи песъчливи почви, както и при леки и песъчливи глини.

Спираловидна сонда – по същността си представлява свредел за дърво. Долният край на сондата има две остриета разположени като опашка на риба. Тази сонда се използва широко при пробиване на плътни глини и песъчливи глини. Спираловидната сонда работи доста бързо. В сравнение с лъжичковидната сонда има недостатък, които се изразява в това, че при изваждане не задържа почвата и я изпуска обратно в пробива.

Тази сонда се използва и за разбиване на почвата, преди да се приложат другите две сонди.

При сондаж на вода в твърди почви се изпилват специални сондажни длета, които също се делят на видове.