Водовземане при особени условя

Водовземане при особени условя – плитки планински реки

При естествена дълбочина на речната вода в минимални количества се получава невъзможност за правилно разположение на водовземното съображение. Такова с необходими и подходящи водоприемни отвори е трудно да бъде изпълнено водовземане. Прибягва се към специални мерки, направа на преградни съоръжения, конструкции за осигуряване на необходимата дълбочина.

Водовземане със събирателни и водоприемни конструкции.

За целите на водоснабдяването такава преградни стени и съоръжения се строят предимно в горното течение на реките, където водното колебание есе изразява в резки  изменения на скоростите оттичащи се води. Това е по-силно изразено при краткотрайни валежи, когато стават завличания на големи наноси. Обратното през сухите месеци  на лятото водата рязко спада и дълбочината им намалява. В резултат се налага да се вземат особени мерки, като се приемат подходящи схеми на конструкции и видоизмени съоръжения. В борбата с наносите, се налага винаги да се предвиждат пясъкосъбиратели или други специални водоносни съоръжения. И водоприемни конструкции.

водовземане

В по-голяма част от годината дълбочината на реката е малка, поради което много пъти се използват специалниконструкции, това са т. нар. придънни водовземни съоръжения с утаители и пясъкосъбиратели.

Този тип съоръжения се построяват на места, където водата се добива от много плитки подземни потоци на водопланински каскади. Този тип на водохващане се оказва много подходящ за хижи и места разположени в планински райони.

Подобни съоръжения са практични при водохващане на малки водни количества (до 10-12 л/сек.) от планински потоци. Поддържането им е лесно и става, чрез почистване от затлачване на горния пласт пясък при всеки дъжд, както и при генерално почистване през есента, след листопад или през пролетта след разтапяне на снегове и ледници.

Подобряване качествата на водата – методи за пречистване на водите

Добитата от кладенци, сондажи и други водоизточници вода трябва да бъде пречистена преди употреба. Това независимо начина на приложение и това дали ще се ползва за питейни нужди или само за бита. Всяка вода съдържа примеси, които трябва да бъдат взети под внимание. Най-голямо такова се обръща, ако се планира добитата вода да се ползва за пиене.

Във всички случаи, когато качествата на водата не отговарят на известни норми и стандарти тя е негодна за използване.

Изискванията, по които трябва да отговаря водата, използвана от потребителите се определя от съответен стандарт или норми и условия за проектиране.

Според тези изисквания водата, която се разполага в близост до водоносния обект, може да се окаже непригодна за използване без предварителна обработка.

Главните начини за пречистване и за подобряване на качествата на водата не отговарят на изискванията и тя трябва да се пречисти.

Видове пречистване на вода.

  1. Избистряне на водата – тук става дума за избистряне, чрез отстраняване на мътността, в резултат на плаващи във водата, неразтворени неорганични и органични (супстензии) вещества.
  2. Отстраняване на лош вкус и мирис – лошият вкус се изразява в горчиво, кисело, солено. Това често се дължи на силно минерализиране. Лошата миризма е в резултат на примеси с блатни вещества и водорасли.
  3. Обезцветяване на водата – това е обезцветяване на водата, поради хумусни и други оцветяващи вещества, както и при колоидно разтворени вещества.
  4. Обеззаразяване на водата – тук се изисква отстраняване на всички вредни бактерии от водата. Такива могат да доведат до заболявания и по-конкретно тези, които предизвикват проблеми и дискомфорт със стомашно-чревния тракт, коремен тиф, дезинтерия и др.
  5. Подобряване на химическите качества на водата – тук се налага намаляване твърдостта на водата, обезжелезяване, обезмагнитяване и отстраняване на активния въглероден двуокис и др.

Всички тези мерки е важно да бъдат предприети, за да бъде годна за използване добитата вода. Независимо от това какъв е източника – дъждовни води, топене на снегове, подпочвени води и пр.

 

Вашият коментар